Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

Lượt xem:

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai [...]
Trang 2 / 2«12