NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CCHC NĂM 2019

NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CCHC NĂM 2019

Lượt xem:

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở, đồng chí Trần Sĩ Thành – Phó Giám đốc Sở, đồng chủ trì Hội nghị. Về tham dự Hội nghị có các đồng [...]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 271/QĐ-UBND)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 271/QĐ-UBND)

Lượt xem:

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về  việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thay thế Quyết số 1733/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân [...]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 348/QĐ-UBND)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 348/QĐ-UBND)

Lượt xem:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Theo đó, đã có 36 thủ tục hành chính [...]
Tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

Tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

Lượt xem:

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, PAPI. Toàn cảnh hội nghị Chiều ngày 08/11/2018, Sở Giáo [...]
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ lĩnh vực GDĐT

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ lĩnh vực GDĐT

Lượt xem:

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính được thay thế và 06 thủ tục hành chính được bãi bỏ. Cụ [...]
Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 774/TTr-NV2 ngày 27/8/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học; Công văn số 884/TTr-HCTH ngày 27/9/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm. Theo đó, Sở Giáo dục và [...]
Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

qd_1704_1signed_20181031080805535530_000.00.00.H16 [...]
Tăng cường sử dụng dịch vụ

Tăng cường sử dụng dịch vụ

Lượt xem:

Để phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm bớt thời gian, thủ tục trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngày 12/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2009/SGDĐT-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và [...]
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4  ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Mô tả Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 15 thủ tục hành chính thuộc quản lý chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính điền và gửi trực tuyến hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Quá trình xử lý hồ sơ sẽ được xử lý trên [...]
Niêm yết công khai danh mục TTHC thu, không thu phí, lệ phí

Niêm yết công khai danh mục TTHC thu, không thu phí, lệ phí

Lượt xem:

Xem tại đây: Danh sách TTHC niêm yết [...]
Trang 2 / 3«123 »