CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Lượt xem:


Nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 03 thủ tục hành chính (Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 26/8/2019). Theo đó, các TTHC liên quan nhiều đến người dân mà phát sinh nhiều hồ sơ như: thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông và thủ tục Điều chỉnh Văn bằng tốt nghiệp THPT trong thủ tục “Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ” người dân có thêm lựa chọn về hình thức giải quyết là qua bưu chính công ích.

Nội dung chi tiết tại Thông báo số 23/TB-SGDĐT ngày 17/9/2019.

Thong_bao_thuc_hien_TTHC_qua_buu_dien_cong_ichsigned_Signed_Signed20190917023403