BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

Lượt xem:


Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1596/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Kế hoạch tập trung vào 07 nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Công tác chỉ đạo, điều hành

– Triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Trung ương và của tỉnh.

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc.

– Tiếp tục đề ra các giải pháp kịp thời, phù hợp để cải thiện và nâng cao các Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Sở trong năm 2024; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC.

– Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm tra công tác CCHC; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời có các giải pháp để chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

– Tổ chức tiếp công dân nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về TTHC và các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  1. Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật

– Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, khả thi, minh bạch, ổn định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động của chính sách, nhất là các chính sách đặc thù của tỉnh trong quy trình xây dựng văn bản QPPL.

– Thường xuyên kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

– Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, chú trọng công tác tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL.

– Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật.

  1. Cải cách TTHC

Đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung triển khai hiệu quả, thực chất các nội dung sau:

– Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Ứng dụng công nghệ số để cải tiến các quy trình, thủ tục trong giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

– Tăng cường công tác liên thông, phối hợp giữa các sở trong việc giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp, đồng thời, kịp thời khắc phục các trường hợp quá hạn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định của TTHC hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

– Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

  1. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

– Ban hành quy chế làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông.

– Tiếp tục sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm theo quy định, bảo đảm tổ chức bộ máy ổn định, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

– Thực hiện có hiệu quả các quy định phân cấp của Trung ương cho tỉnh; các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện phân cấp, quản lý thuộc lĩnh vực mình phụ trách để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và công dân trên cơ sở quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể tại địa phương.

  1. Cải cách chế độ công vụ

– Cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, hợp lý, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện đúng quy định về công tác sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công vụ, đạo đức công vụ, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

– Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026 theo quy định.

  1. Cải cách tài chính công

– Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ.

– Quản lý hiệu quả tài sản công; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong lĩnh vực đầu tư công và quản lý tài sản công.

– Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Kế hoạch đề ra. Phấn đấu đạt cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra.

  1. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết  định số 570/QĐ-UBND  ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 09-NQ/TU và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

– Quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu và triển khai hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành dựa trên nền tảng số.

– Đẩy mạnh triển khai, thực hiện hoàn thành đúng và trước hạn các nhiệm vụ do Trung ương và UBND tỉnh giao thông qua hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

– Xây dựng và triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan năm 2024; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

QĐ 1596 ngay 29.12.2023 ban hanh KHCCHC nam 2024

KH CCHC năm 2024

Phụ lục kèm theo Kế hoạch CCHC năm 2023