Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 348/QĐ-UBND)

Lượt xem:


Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Theo đó, đã có 36 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 19 thủ tục hành chính cấp huyện, 04 thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết xem tại Quyết định số 348/QĐ-UBND:

QĐ, UBNDE ký