Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Lượt xem:


a) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, quyết định giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

– Phương án giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp;

– Công văn đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.

– Lệ phí; Không

Số bộ hồ sơ
01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.