Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Lượt xem:


a) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

b) Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thành phần hồ sơ

– Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

– Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Lệ phí: Không.

Số bộ hồ sơ
Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Không