Tăng cường sử dụng dịch vụ

Lượt xem:


Để phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm bớt thời gian, thủ tục trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngày 12/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2009/SGDĐT-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Theo đó, công văn này yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chấp hành nghiêm túc việc xử lý, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Với dịch vụ này, người dân không cần phải đến Trung tâm hành chính công để thực hiện thủ tục hành chính mà việc thao tác, nộp hồ sơ hoàn toàn qua mạng. Để hỗ trợ người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bố trí máy tính phục vụ tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa để thực hiện hiệu quả việc hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để các tổ chức, cá nhân biết, tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm tăng số lượng tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, tăng dần tỷ lệ hồ sơ trực truyến thì từ ngày 08/10/2018 (trừ TTHC Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông và Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học vì khó học bạ học sinh);

Sở đã yêu cầu các đơn vị không thực hiện tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo có 84 thủ tục hành chính, trong đó có 09 thủ tục hành chính áp dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 06 thủ tục hành chính áp dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó có các TTHC hay phát sinh hồ sơ như: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ; Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ; Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông; Xin học lại tại trường đối với học sinh trung học; Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Như vậy để người dân, tổ chức biết, tiếp cận thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3,4. Các thủ tục hành chính thuộc quản lý chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được tuyên truyền, hướng dẫn tốt thì rất dễ thực hiện vì tất cả các thủ tục hành chính trên hiện không thu phí, lệ phí.