Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Lượt xem:


Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND  về  phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Theo đó, có 77 thủ tục hành chính thuộc 11 Sở ngành trên địa bàn tỉnh được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành.

Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND kèm theo: QĐ danh mục TTHC cắt giảm thời gian

Tin: Quế Thoa, PCVP Sở