Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/09/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch chi tiết đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm 2019 kết quả như sau:

1. Phạm vi và đối tượng khảo sát

– Phạm vi: Điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công được thực hiện trên 02 huyện và 01 thành phố, gồm: thành phố Gia Nghĩa, huyện Krông Nô, huyện Tuy Đức đối với tất cả các bậc học, cấp học.

– Đối tượng: Cha mẹ học sinh các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; học sinh cấp THPT; học viên GDTX.

Cụ thể:

STT Huyện/ thị Tên trường Đối tượng khảo sát Thời gian
1 Gia Nghĩa Mầm non Hoa Phượng Vàng Cha mẹ học sinh 14/01/2019
2 Gia Nghĩa Tiểu học Thăng Long Cha mẹ học sinh 14/01/2019
3 Gia Nghĩa THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Cha mẹ học sinh 14/01/2019
4 Gia Nghĩa THPT Chu Văn An Cha mẹ học sinh, học sinh 15/01/2019
5 Gia Nghĩa TTGDTX-NN,TH Học viên 15/01/2019
6 Krông Nô Mầm non Anh Đào Cha mẹ học sinh 23/03/2019 
7 Krông Nô Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Cha mẹ học sinh 23/03/2019 
8 Krông Nô THCS Buôn Choah (đổi tên thành THCS Nguyễn Viết Xuân) Cha mẹ học sinh 23/03/2019 
9 Krông Nô THPT Krông Nô Cha mẹ học sinh, học sinh 12/02/2019
10 Krông Nô TTGDTX-GDNN Krông Nô Học viên 12/02/2019
11 Tuy Đức Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai Cha mẹ học sinh 13/02/2019
12 Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong Cha mẹ học sinh 13/02/2019
13 Tuy Đức THCS Nguyễn Du Cha mẹ học sinh 13/02/2019
14 Tuy Đức THPT Lê Quý Đôn Cha mẹ học sinh, học sinh 16/03/2019
15 Tuy Đức TTGDTX-GDNN Tuy Đức Học viên 16/03/2019

2. Kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

a) Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công đối với các cấp học, bậc học

Tỷ lệ người được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục mầm non trên toàn tỉnh là 94,75%.

Tỷ lệ người được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục tiểu học là 92,69%.

Tỷ lệ người được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục THCS là 78,95%.

Tỷ lệ cha mẹ học sinh được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục THPT là 76,23%.

Tỷ lệ học sinh được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục THPT là 71,54%.

Tỷ lệ học sinh được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục thường xuyên là 85,48%.

Như vậy, tỷ lệ người dân được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục ở các trường mầm non đạt tỷ lệ cao nhất (94,75%), tỷ lệ thấp nhất là đối với THPT (khảo sát cha mẹ học sinh có tỷ lệ 76,23% hài lòng; học sinh THPT chỉ có 71,54% hài lòng)

b) Dịch vụ giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh

Về việc tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhà trường: Có 83,42% người được khảo sát hài lòng với việc tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhà trường;

Về cơ sở vật chất của nhà trường: Có 72,36% người được khảo sát hài lòng với cơ sở vật chất của nhà trường;

Về môi trường giáo dục của nhà trường: Có 87,44% người được khảo sát hài lòng với môi trường giáo dục của nhà trường;

Về hoạt động giáo dục của nhà trường: Có 84,31% người được khảo sát hài lòng về hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường;

Về kết quả giáo dục của nhà trường: Có 80,28% người được khảo sát hài lòng về kết quả giáo dục của nhà trường.

Tỷ lệ người dân được khảo sát hài lòng với dịch vụ giáo dục nói chung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 81,84%.

Như vậy, trong các lĩnh vực dịch vụ giáo dục, lĩnh vực cơ sở vật chất có tỷ lệ người dân hài lòng thấp nhất (72,36%), lĩnh vực môi trường giáo dục có tỷ lệ hài lòng cao nhất (87,44%).

c) Tỷ lệ đáp ứng so với mong đợi

Tỷ lệ đáp ứng của trường/ trung tâm giáo dục thường xuyên so với mong đợi của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cụ thể như sau:

– Tỷ lệ đáp ứng của trường/ trung tâm giáo dục thường xuyên so với mong đợi của người dân theo cấp học

Tỷ lệ hài lòng toàn diện các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đạt 93,74%.

Tỷ lệ hài lòng toàn diện cấp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh đạt 82,32%.

Tỷ lệ hài lòng toàn diện cấp THCS trên địa bàn toàn tỉnh đạt 62,35%.

Tỷ lệ hài lòng toàn diện của cha, mẹ học sinh cấp THPT trên địa bàn toàn tỉnh đạt 54,20%.

Tỷ lệ hài lòng toàn diện của học sinh THPT trên địa bàn toàn tỉnh đạt 43,05%.

Tỷ lệ hài lòng toàn diện của trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh đạt 68,75%.

Như vậy, trong 05 cấp học từ mầm non đến giáo dục thường xuyên thì tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công ở các trường mầm non có tỷ lệ cao nhất (93,74%), cấp THPT có tỷ lệ hài lòng của người dân là thấp nhất (54,20%), tỷ lệ hài lòng của học sinh THPT chỉ đạt 43,05%.

– Tỷ lệ đáp ứng của trường/ trung tâm giáo dục thường xuyên so với mong đợi của người dân theo địa bàn huyện/ thành phố

Tỷ lệ hài lòng toàn diện của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đạt 60,55%.

Tỷ lệ hài lòng toàn diện của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn huyện Krông Nô đạt 67,34%.

Tỷ lệ hài lòng toàn diện của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn huuyện Tuy Đức đạt 69,66%.

Như vậy, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn huyện Tuy Đức có tỷ kệ cao nhất đạt (69,66%), thành phố Gia Nghĩa có tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công là thấp nhất (60,55%).

Tin: Hằng Nga, Phòng TCCB-TC