KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Lượt xem:


Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2020 công tác Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai toàn diện, kịp thời, hiệu quả; đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo đúng quy định, 100% hồ sơ đều được giải quyết và trả hồ sơ trước hạn, đúng thời hạn. Cụ thể, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận và chuyển năm trước qua là 279 hồ sơ TTHC. Trong đó, tiếp nhận trong kỳ 258 và 21 thủ tục là chuyển kỳ trước qua. Đến thời điểm hiện tại đã giải quyết 268 hồ sơ trước và trong hạn, còn 7 TTHC đang trong hạn xử lý, 01 hồ sơ trả lại do không đầy đủ thủ tục và 03 hồ sơ đã giải quyết nhưng bị trễ hạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa vận chuyển phôi về kịp; mặc dù đây là trễ hạn do nguyên nhân khách quan nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản xin lỗi người dân.

Cũng trong năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận và giải quyết 90 hồ sơ dưới hình thức trực tuyến.

Tin: Quế Thoa, Phó CVP