Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Thực hiện Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 tại Quyết định số 06/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2024.

​Theo đó, Kế hoạch đề ra một số yêu cầu đối với cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo:

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

Công bố, đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc giải quyết TTHC;

Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết, các chi phí không cần thiết trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định thủ tục hành chính không phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính. Kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện đổi mới mô hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

QĐ so 06 ngay 03.1.2024

KH kiem soat TTHC 2024