Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

Lượt xem:


Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Chính phủ, của UBND tỉnh và từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, đồng thời nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính

Xem tại đây: 52_qd_ubnd_1.PDF