Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lượt xem:


Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, các thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo được ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 03 thủ tục hành chính, cụ thể: thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ và thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm.Danh mục TTHC áp dụng dịch vụ bưu chính công ích