ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Lượt xem:


Nhằm phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản pháp luật về cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã giáo Sở Nội vụ tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức”.

Theo đó, nội dung thi sẽ gồm 3 phần:  Phần 1: Kiến thức chung về công tác cải cách hành chính; Phần 2: Trắc nghiệm về công tác cải cách hành chính và Phần 3: Sáng kiến, kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính.

Ban Tổ chức sẽ sễ tổ chức thi chính thức, nhận bài dự thi của các cá nhân, tổ chức vào tháng 6 năm 2021  và tháng 7 năm 2021 sẽ tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải thưởng.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm (Kế hoạch số 24/KH-SNV ngày 25/3/2021)

Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu về công tác CCHC

Tin: Quê Thoa, PCVP Sở