Công bố Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND  về  việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thủ tục hành chính cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ  tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 sẽ được thay thế bởi thủ tục hành chính cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ  tại Quyết định số 233/QĐ-UBND nói trên. Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 233/QĐ-UBND.

Chi tiết xem file đính kèm:

QĐ 233