Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 271/QĐ-UBND)

Lượt xem:


Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về  việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thay thế Quyết số 1733/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông. Theo đó, 06 thủ tục hành chính tại Quyết định trên chuyển địa điểm tiếp nhận và Trung tâm hành chính công.

Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 271/QĐ-UBND

QD_271-ubnd TỈNH ĐÃ KÝ