Ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, đã công bố mới với 04 thủ tục hành chính, (trong đó có 02 TTHC cấp tỉnh và 02 TTHC cấp huyện); 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh và bãi bỏ 02 TTHC cấp tỉnh. Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 đính kèm.

22092020154057pm-qd_1416_1signed_202009221621311111459