Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Lượt xem:


– Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn tất hồ sơ và hợp tổ chức tự đánh giá xếp hạng.

– Hồ sơ gửi về về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: đường Lương Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 05013.544.822.

– Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng của Trung tâm giáo dục thường xuyên, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên.

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của Trung tâm giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn tất các thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

– Tờ trình đề nghị xếp hạng của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

– Quyết định thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên;

– Báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;

– Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của Trung tâm giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo Phụ lục I, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Phụ lục II);

– Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;

– Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học;

– Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Phí, lệ phí: Không.

Số bộ hồ sơ
01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. Trong đó:

– UBND tỉnh 7 ngày làm việc;

– Sở Giáo dục và Đào tạo: 23 ngày làm việc.

– Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên.