Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Lượt xem:


a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân xây dựng đề án thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định;

b) Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm. Nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

– Công văn đề nghị thành lập trung tâm;

– Thuyết minh về việc đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

– Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm

– Lệ phí; Không

Số bộ hồ sơ
01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

a) Phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

b) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

c) Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

– Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập;

– Có các thiết bị dạy học, sách, tạp chí theo yêu cầu thực hiện các chương trình dạy học tại trung tâm, được quản lý, sử dụng có hiệu quả theo quy định.