Sác nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Lượt xem:


– Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh Đắk Nông lập hồ sơ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: đường Lương Thế Vinh, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 05013.544.822.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định; Văn bản thẩm định do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký. Nội dung văn bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: thống nhất việc thành lập trường; không thống nhất việc thành lập trường; chưa thành lập trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.

Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ (dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường; hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không thống nhất việc thành lập trường; chưa thành lập trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án) và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập, chia tách trường; có văn bản trả lời trong trường hợp không thống nhất việc sáp nhập, chia tách trường; cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.

Quyết định sáp nhập, chia tách trường hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp phải gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thành phần hồ sơ

– Tờ trình về việc sáp nhập, chia tách trường;

– Đề án sáp nhập, chia tách trường với những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trượng (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo…);

+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

Số bộ hồ sơ
04 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

30 ngày làm việc, trong đó:

– Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc;

– Chủ tịch UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp;

– Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

– Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;

– Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

– Có Đề án sáp nhập, chia tách trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án sáp nhập, chia tách trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.